Skip to main content

ŚWIATOWY PROJEKT POKOJU „WIECZNA MIŁOŚĆ”

Painting „ETERNAL LOVE „, beginning of the Project

Światowy Projekt Pokoju „Wieczna Miłość” to unikatowy gest pojednania i tolerancji skierowany do świata. Nigdy dotąd dążenie do pokoju nie było rozważane z takiego punktu widzenia, nigdy też nie przybrało takiej formy i nie miało tak głębokiego uzasadnienia.
Projekt składa się z ośmiu powiązanych ze sobą części:

  1. Symbolem projektu jest rzeźba Wojciecha Siudmaka Wieczna miłość, która powstała w 2004 roku na bazie obrazu z roku 1985. Monumentalna rzeźba została odsłonięta 31 sierpnia 2013 roku w centrum Wielunia. Tragiczna historia miasta nadaje szczególne znaczenie kierowanemu do świata przesłaniu pojednania i pokojowego współistnienia.
  2. Światowa Sztafeta Rzeźb wśród Miast Orędowników Pokoju oraz Muzeum Rzeźby Pokoju.
  3. Nagroda Pokoju.
  4. Muzeum Pamięci i Centrum Inicjatyw Kulturalnych.
  5. Program edukacyjny „Harmonia, piękno i pokój w nauce i sztuce”.
  6. Wydarzenia artystyczne propagujące sztukę, naukę oraz idee projektu.
  7. Budowa promenad z kolejnymi rzeźbami symbolizującymi pokojowe współistnienie w różnych miastach, zarówno w Polsce, jak i na świecie, aktywnie uczestniczących w realizacji projektu.
  8. Program „Art-mail”.

Realizacja poszczególnych części projektu jest rozłożona w czasie, jednakże tworzy spójną całość. Misją projektu jest umacnianie pokoju przez szeroką wspólnotę narodów, dążenie do porozumienia, poszukiwanie pojednania. Dzięki międzynarodowej współpracy połączenie dziełami sztuki różnych miast świata umożliwi przekazanie i rozwinięcie idei tolerancji, harmonii i pokoju. Pragniemy, aby przesłanie Światowego Projektu Pokoju stało się ideą wszechobecną. Przedsięwzięciu patronuje prestiżowy Komitet Honorowy, w którego skład wchodzą wybitne osobistości z różnych krajów. Honorowy patronat nad projektem objął Polski Komitet do spraw UNESCO.

Rzeźba Wieczna Miłość
Pierwszy Etap Projektu

Rzeźba Wieczna miłość stanowi symbol harmonii, piękna i pokoju. Dzieło Wojciecha Siudmaka przedstawia zbliżone do siebie dwie planety w formie twarzy kobiety i twarzy mężczyzny zawieszone w przestrzeni kosmicznej, które łączą się orbitami, tworząc znak nieskończoności. Antropomorfizacja wizerunku kosmosu symbolizuje harmonię wszechświata, przekazując ideę piękna i wzajemnego zrozumienia. Rzeźba niesie głębokie przesłanie filozoficzne dla państw i narodów, które w poczuciu międzyna- rodowej solidarności dążą do zachowania pokoju i tolerancji. Umieszczona na wysokim granitowym cokole rzeźba z brązu, o wysokości 4,5 m, wyraża typową dla artysty kosmiczną wizję o renesansowej precyzji i pięknie. Monument został odsłonięty w sierpniu 2013 roku w Wieluniu, na plantach pomiędzy ratuszem a Zamkiem Kazimierzowskim. Późniejszymi częściami pomnika będą tekst francuskiego pisarza J.-C. Dunyacha, stanowiący filozoficzne przesłanie dzieła, oraz tekst profesora Franka Wilczka odnoszący się do naukowej wizji harmonii kosmosu, a także granitowa promenada, na której zostaną odtworzone konstelacje gwiazd i Układ Słoneczny. Wybór gwiazdozbiorów zależeć będzie od miejsca, w jakim powstanie promenada. Mozaika punktów świetlnych ma odtwarzać rzeczywisty układ gwiazd nad nią. Koncepcję architektoniczną promenady opracował Wojciech Siud- mak, a układ gwiezdny z planetami został naniesiony przez astronomów z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, co wiąże się z uniwersalną wizją projektu. Podobna promenada może powstać w wybranym mieście w Polsce i w innych miejscach na świecie.

Rzeźba Wieczna miłość uroczyście odsłonięta w Wieluniu 31 sierpnia 2013 roku stała się impulsem do rozpoczęcia Światowej Sztafety Rzeźb wśród członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (International Association of Peace Messenger Cities).

Światowa Sztafeta Rzeźb
Oraz Muzeum Rzeźby W Plenerze

Projekt muzeum

Początkiem Światowej Sztafety Rzeźb jest odsłonięta w Wieluniu rzeźba Wojciecha Siudmaka Wieczna miłość. Drugi od- lew dzieła zostanie przekazany – jak w sztafecie – jednemu z członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orę- downików Pokoju. Miasto to powierzy swojemu artyście wykonanie nowej rzeźby o tematyce dotyczącej pokoju. Po jej odsłonięciu drugi odlew zostanie przekazany następnemu Miastu Pokoju, a trzeci – do Muzeum Rzeźby Pokoju, któ- re będzie się stopniowo wzbogacać o kolejne rzeźby. Te swoiste ogniwa pokoju połączą różne miasta na świecie. Między- narodowa wymiana dzieł sztuki umożliwi powstanie i rozwój muzeów rzeźby w plenerze zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Nagroda Pokoju

Ceremonia wręczenia nagrody pokojowej „Etrenel Love”.

Światowy Projekt Pokoju „Wieczna Miłość” niesie ideę tolerancji, porozumienia, współpracy, solidarności i harmonii, wyko- rzystując sztukę jako uniwersalny środek komunikacji i przekazu emocji. Wartości intelektualne i przesłanie projektu utrwala Nagroda Pokoju o wyjątkowym uzasadnieniu moralnym i historycznym. Symbolem Nagrody Pokoju jest pozłacana statuetka z brązu – miniatura rzeźby Wieczna miłość. To wyróżnienie za działalność na rzecz pokoju otrzymuje wybrana przez międzyna- rodowe jury osobistość. Nagroda jest przyznawana co roku. Pierwszą Nagrodę Pokoju otrzymał w 2013 roku światowej sławy polski kompozytor Wojciech Kilar, rok później Jan Tombiński, ambasador UE w Kijowie, a w roku 2015 Rémi Brague – profesor Sorbony i Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Galeria zdjęć z uroczystej gali z okazji wręczenia nagrody jest dostępna na stronie www.wiecznamilosc.org.

Muzeum Pamięci
i Centrum Inicjatyw Kulturalnych

Project of future culture-integration area in Kielce.

Utworzone w jednym z polskich miast Muzeum Pamięci i Centrum Inicjatyw Kulturalnych będzie nie tylko miejscem pamięci, ale także wyrazem odwagi i siły w niesieniu pokojowego przesłania poprzez sztukę i intelekt. Stanie się ono miejscem corocznych spotkań naukowców i intelektualistów. Ich uczestnicy będą mogli dzielić się refleksjami na temat poszukiwań i osiągnięć na- ukowych mających na celu pokojowe wykorzystanie ludzkiej myśli, a międzynarodowa współpraca w ramach projektu pozwoli na wymianę doświadczeń i rozwój działalności. Podobne ośrodki mogą powstawać w różnych miastach na świecie uczestniczących w realizacji Światowego Projektu Pokoju „Wieczna Miłość”.

Program Edukacyjny:
„Harmonia, Piękno i Pokój w Nauce i Sztuce”

Trwałym elementem scalającym i rozwijającym poszczególne etapy Światowego Projektu Pokoju „Wieczna Miłość” jest program edukacyjny „Harmonia, piękno i pokój w nauce i sztuce” opracowany przez Fundację SIUDMAK ARKANA XXI. Program ten obejmuje szerokie spektrum zagadnień, od sztuki po kulturę i naukę. Wykorzystując nowoczesne metody oraz atrakcyjne for- my nauczania na wszystkich etapach kształcenia, program edukacyjny zwracać będzie szczególną uwagę na ideę pokojowego współistnienia. Będzie wspomagał pracę jego uczestników nad własnymi tekstami, realizacjami muzycznymi oraz plastycznymi i informował o istotnych dla ludzkości odkryciach wybitnych naukowców.

Wydarzenia Artystyczne

W ramach realizacji projektu organizowane są różne wydarzenia artystyczne. Poprzez sztukę możliwe jest propagowanie idei pokoju i porozumienia. Na koncertach, wystawach, spotkaniach oraz uroczystościach organizowanych w prestiżowych muzeach, uczelniach, urzędach i instytucjach publicznych w Polsce i w innych krajach prezentowane są również tworzony etapami komiks oraz koperty programu „Art-mail”. Symfonia Wieczna miłość wykonywana jest zawsze przez wybitnych śpiewaków młodego pokolenia.

Z projektem wiążą się także spotkania z autorem projektu Wojciechem Siudmakiem oraz z osobistościami z międzynarodowego Komitetu Honorowego. Inicjowanie spotkań z wybitnymi artystami i naukowcami, prezentacje wystaw artystycznych o tematyce naukowej powiązanej z najnowszymi odkryciami wybitnych uczonych, a także koncerty pozwolą uświadomić społeczeństwu rolę człowieka w zachowaniu harmonii i docenić jej znaczenie dla dobra ludzkości. Międzynarodowa współpraca pomiędzy Miastami Orędownikami Pokoju w ramach projektu ułatwi wymianę kulturalną oraz naukową w zakresie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Promenady Pokoju:
Przestrzeń Integracyjna Wokół Idei Projektu

Ceremonia wręczenia nagrody pokojowej „Etrenel Love”.

Budowa koncepcyjnie nowych promenad, z kolejnymi oryginalnymi rzeźbami symbolizującymi pokojowe współistnienie, w róż- nych miastach, zarówno w Polsce, jak i na świecie, stworzy specyficzne „ośrodki integracji wokół idei projektu”, w szczególności dla młodego pokolenia, i stanowić będzie atrakcję turystyczną. Dzięki ścisłej współpracy z miastami biorącymi udział w ich realizacji starannie dobrane lokalizacje oraz wysoki poziom artystyczny tych obiektów stworzą interesujące miejsca odpoczynku i refleksji dla mieszkańców miasta. Stając się częścią tras spacerowych i ciekawych miejsc relaksu, obiekty te zapewnią rozpoznawalność projektu na świecie i spowodują jego dynamiczny rozwój. Ośrodki te będą kolejnymi czynnikami sprzyjającymi współpracy międzynarodowej, integracji i wymianie kulturalnej.

Art-Mail – Artyści Ilustrują Pokój

Program „Art-mail” skupia polskich i zagranicznych artystów, którzy ilustrując koperty pocztowe, tworzą osobiste przesłanie po- koju. List jest uniwersalną formą porozumiewania się. Jego ilustrowana forma graficzna jest zrozumiała i dostępna dla wszystkich. Koperty prezentowane są podczas wystaw w różnych miastach na świecie.

Moneta, Historia

Szkice przygotowawcze do stworzenia srebrnej sztuki

28 sierpnia 2009 roku Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę okolicznościową o nominale 10 zł (próba Ag 925/1000, stempel lustrzany, średnica 32 mm, masa 14,14 g, wielkość emisji: 100 000 szt.). Rewers monety przedstawia stylizowane wizerunki trzech samolotów Junkers Ju 87 Stuka na tle chmur i spadających bomb. Między chmurami widoczny jest stylizowany wizerunek ratusza z Bramą Krakowską w Wieluniu. U góry półkoliście biegnie napis: WIELUŃ – 1 WRZEŚNIA 1939. Moneta została zaprojektowana przez Wojciecha Siudmaka.

Komiks: Rysunkowa Opowieść O Projekcie

Strony komiksu

Komiks jest popularną rysunkową formą opowieści. Poprzez następujące po sobie obrazy, jak klatki filmowe, pozwala czytelni- kowi w łatwy sposób zapoznać się z przesłaniem projektu. Przedstawiona historia oparta jest na tekstach Wojciecha Siudmaka Genesis i na tekście J.–C. Dunyacha Twórcy znaków. Część centralna historii wzbogacona jest o fakty dotyczące wybuchu II wojny światowej. Znajdą tu miejsce tragiczne obrazy z Guerniki, Wielunia, Hiroszimy…

Adaptację tekstów do scenariusza komiksu opracował Maciej Parowski. Rysunki do komiksu są realizowane przez Jacka Kowal- skiego według szkiców i wskazówek Wojciecha Siudmaka.

Odsłonięcie pomnika Wieczna miłość oraz wręczenie Nagrody Pokoju wpisały się już w naszą historię. Kolejne działania będą kontynuacją i logicznym rozwojem Światowego Projektu Pokoju.